هزینه صدور پروانه نمایش درآمد زندگی

150 دلار مجوز غربالگری زندگی کسب شده